Algemene voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op alle bestellingen in onze online winkel op https://saketos.be/, die wordt beheerd door Saketos sp. z o.o, gevestigd in:  Biedrzychowicka 2, SIENIAWKA 59-921, Polen, NIP (fiscaal nummer): PL6152069414, REGON (statistisch identificatienummer): 524076026.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren. Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Saketos sp. z o.o. Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling. U kunt de tekst van de overeenkomst raadplegen via onze webshop in rubriek "Verkoopsreglement".

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen. Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

5. Betalingen

De volgende betaalwijzen zijn beschikbaar in onze online winkel: Elektronische betalingen (e-betalingen) via online betalingsdiensten.

Betaling via traditionele bankoverschrijving op de bankrekening van onze winkel. Als u voor deze betaalwijze kiest, sturen wij u een e-mail met onze bankrekeninggegevens nadat uw bestelling is geplaatst. De bestelling zal worden verwerkt zodra het volledige bedrag van de vereiste betaling voor de bestelling op onze rekening is bijgeschreven. Gedetailleerde informatie over alle mogelijke betaalwijzen, met inbegrip van online betaaldiensten die in onze winkel geïntegreerd zijn en de beschikbare types van e-betalingswijzen, wordt verstrekt tijdens het plaatsen van de bestelling en op de website van onze winkel in een speciaal informatietabblad betreffende betaalwijzen.

6. Herroepingsrecht ​

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

7. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

8. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat over op u zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven.

9. Wettelijke garantie

Van toepassing op consumenten: wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. De Wettelijke garantierechten zijn van toepassing. Klachten kunnen worden ingediend bij:

Per e-mail: [email protected]

Per post: Saketos sp. z o.o. ul. Biedrzychowicka 2, 59-921 Sieniawka, Polen

Wanneer u uw garantierechten uitoefent en wij het voor het onderzoek van uw klacht noodzakelijk achten de goederen terug te ontvangen, dient u de goederen op onze kosten terug te zenden naar het hierboven vermelde adres. Indien de bezorging van de zaak door de aard van de zaak of de wijze van montage voor de koper buitengewoon bezwaarlijk zou zijn, is de koper verplicht de zaak ter beschikking van de verkoper te stellen op de plaats waar de zaak zich bevindt.

Van toepassing op handelaars: onze aansprakelijkheid op grond van de wettelijke garantie voor gebreken is uitgesloten op grond van 558 § 2 van Kodeks Cywilny (Pools Burgerlijk Wetboek). Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid op grond van de wettelijke garantie voor gebreken heeft geen effect indien de verkoper een gebrek bedrieglijk voor de koper verborgen heeft gehouden.

Geldt zowel voor consumenten als voor handelaren: voor sommige producten kunnen aanvullende garanties gelden; informatie over eventuele aanvullende garanties (bijv. fabrieksgarantie) en de precieze voorwaarden vindt u bij het product of op aparte informatiepagina's (indien van toepassing) in de online winkel. Onze klantendienst staat tot uw beschikking van Maandag - Vrijdag / 08:00 - 16:00.

10. Electronisch verleende diensten.

Om gebruik te kunnen maken van onze webwinkel, met inbegrip van het bekijken van ons assortiment en het plaatsen van bestellingen, is het noodzakelijk dat u beschikt over een multimedia-toestel met een webbrowser geinstalleerd en toegang tot internet en e-mail. Het wordt aanbevolen dat u JavaScript en cookies accepteert in uw browserinstellingen.

Bezoekers zijn verplicht de online winkel te gebruiken in overeenstemming met de wet en de goede zeden; het aanbieden van onwettige inhoud is derhalve verboden.

Wij verbinden ons ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de website en de interface van onze online winkel volledig correct te laten functioneren, volgens de huidige technische

Kennis, en wij verbinden ons er ook toe om alle onregelmatigheden en technische problemen die door de bezoekers worden gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen.

Het bovenstaande geldt ook voor de mogelijkheid om zich te abonneren op onze nieuwsbrief of de optionele mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken - indien deze diensten in onze winkel worden aangeboden. Over vastgestelde onregelmatigheden of onderbrekingen in de werking van onze website en de diensten van onze online winkel kunt u ons berichten via de contactgegevens die in de bovenstaande paragraaf zijn vermeld. Bij een klacht over onregelmatigheden in de technische werking van de onlinewinkel, gelieve het type en de datum van de onregelmatigheid te vermelden.

11. Online geschillenbeslechting

Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. De bevoegde instantie in deze aangelegenheid is: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, Polen, http://wiih.ibip.wroc.pl/public/. Voorts biedt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Slotbepalingen

Geen van de bepalingen van deze Voorwaarden is bedoeld om de wettelijke rechten van de consument te beperken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en de rechten van de consument die voortvloeien uit algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, gelden in plaats van de bepalingen van deze Voorwaarden steeds de wettelijke bepalingen van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

Indien u een handelaar bent, is het Poolse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake koopovereenkomsten

Indien u een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, is onze vestigingsplaats de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen u en ons.

X
Er zijn niet genoeg producten op voorraad

Vraag ons naar de beschikbaarheid van dit product

Out of stock

X

Vraag ons naar de beschikbaarheid van dit product

Ask about product